Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden Momtrepreneur

Artikel 1 Inleiding

1.1 Voor de leesbaarheid van het document is gekozen voor het gebruik van de handelsnaam Momtrepreneur (onderdeel van The Red Bird Company). 

Definities:

– Momtrepreneur: De eenmanszaak The Red Bird Company is als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 70629021, mede handelend onder de naam Momtrepreneur. 

– Diensten: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij Momtrepreneur, zoals maar niet beperkt tot: Online programma’s, memberships, live bijeenkomsten, strategiegesprekken, online trainingen en events.

– Schriftelijk: Zowel schriftelijk als per e-mail.

– BTW: NL003186066B67

Contactgegevens:

Adres: Sprengenweg 124

E-mail: maartje@momtrepreneur.nl 

Artikel 2 Werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Momtrepreneur.

2.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden zijn niet van toepassing.

2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover die specifiek en schriftelijk door Momtrepreneur zijn aanvaard. Die aanvaarding kan niet worden afgeleid uit het onbesproken laten door Momtrepreneur van een eventuele van toepassing verklaring van algemene voorwaarden. Een eventuele afwijking geldt dan ook alleen voor het betreffende geval, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.4 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Momtrepreneur en jou, wordt je geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten overeenkomsten.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij verlenging(en) van aanbiedingen en overeenkomsten met Momtrepreneur.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Momtrepreneurs producten en diensten zijn bedoeld voor ondernemers en particulieren.

3.2 Alle aanbiedingen van Momtrepreneur zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding is medegedeeld en daarbij tevens een termijn voor aanvaarding is vermeld.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Door Momtrepreneur gedane mondelinge toezeggingen zijn pas verbindend zodra schriftelijk bevestigd.

3.5 Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen pas tot stand op het moment dat Momtrepreneur deze schriftelijk heb geaccepteerd, dan wel op het moment dat Momtrepreneur feitelijk een begin van uitvoering heb gemaakt.

3.6 Jij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Momtrepreneur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Momtrepreneur worden verstrekt.

3.7 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Momtrepreneur zijn verstrekt, heeft Momtrepreneur het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan jou in rekening te brengen.

3.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Momtrepreneur de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat jij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk hebt goedgekeurd.

Artikel 4 Inschakeling van derden

4.1 Indien en voor zover vereist voor een goede uitvoering van de overeenkomst, heeft Momtrepreneur het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Momtrepreneur is, behoudens in het geval vanuit Momtrepreneurs kant sprake is van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van mijn overeenkomst met jou willen beperken, gaat Momtrepreneur er vanuit en bevestigt Momtrepreneur zonodig bij deze dat alle overeenkomsten tussen jou en Momtrepreneur de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens jou te aanvaarden.

Artikel 5 Bijzondere voorwaarden online programma’s 

5.1 In de producten deelt Momtrepreneur inspiratie, kennis, ervaring, producten en tools om een succesvol bedrijf en/of gezinsleven op te bouwen. Het succes is afhankelijk van eigen inspanningen van de klant. Momtrepreneur spant zich in om de juiste tools en handvatten aan te bieden. Momtrepreneur binnen de grenzen van het redelijke voor je klaar. De ondersteuning die Momtrepreneur biedt is afhankelijk van welk pakket je hebt aangeschaft en de ondersteuning staat omschreven op de website. 

5.2 Bij een programma en online training met een looptijd langer dan een half jaar, kan Momtrepreneur te allen tijde besluiten om stoppen. Dit kondig Momtrepreneur minimaal twee maanden van te voren aan. Het deel van het programma dat Momtrepreneur hier hierdoor niet lever, zal naar rato van het betaalde inschrijfgeld worden gerestitueerd. De online content blijft wel toegankelijk gedurende de looptijd van het programma.

5.3  Momtrepreneur streeft ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden gedurende de looptijd van het gekochte programma, maar Momtrepreneur kan dit niet garanderen. Als Momtrepreneur de materialen verwijdert, of verhuist naar een andere URL, dan zal Momtrepreneur je dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Momtrepreneur zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan Momtrepreneur bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

5.4 Het is niet mogelijk na aanschaf te annuleren en je moet derhalve het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 6 Bijzondere voorwaarden coaching

6.1 De overeenkomst houdt voor Momtrepreneur een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. Momtrepreneur inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal worden bereikt. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden.

6.2 Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren per e-mail te worden afgezegd, waarna een nieuwe afspraak kan worden gepland. Als de afspraak later dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd dan breng Momtrepreneur hiervoor kosten bij je in rekening.

Artikel 7 Bijzondere voorwaarden events en live bijeenkomsten

7.1 Wanneer je wil deelnemen aan een event, dien je middels de door Momtrepreneur voorgeschreven wijze een toegangskaart aan te schaffen. Enkel toegangskaarten die zijn aangeschaft bij Momtrepreneur of door Momtrepreneur ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus worden door Momtrepreneur als geldig erkend. Jij staat in voor de juistheid van de bij de aankoop van de toegangskaart verstrekte gegevens, eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.

7.2 Je bent gehouden de toegangskaart gedurende het gehele event en/of de live bijeenkomst bij je te dragen en op eerste verzoek aan Momtrepreneur, of door Momtrepreneur ingeschakelde derden, te tonen.

7.3 Gedurende je verblijf op de locatie van het event en/of de live bijeenkomst dien je je te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts ben je gehouden je te gedragen conform de door Momtrepreneur of locatie eventueel gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende event en/of de live bijeenkomst. Je bent in dit verband tevens verplicht de door Momtrepreneur, of door Momtrepreneur ingeschakelde derden, gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen.

7.4 Momtrepreneur is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, jou de toegang tot de locatie te weigeren of van de locatie te (doen) verwijderen indien je je niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel dan wel indien Momtrepreneur dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het event en/of de live bijeenkomst. Je hebt in dat geval geen recht op restitutie.

7.5 In afwijking van artikel 7.6 en 7.7 geldt in geval van live bijeenkomsten het volgende. Je kan tot 10 dagen voor de bijeenkomst kosteloos annuleren. Daarna betaal je bij annulering of het niet op komen dagen een no-show-fee van € 49,00 incl. btw.

7.6 Eenmaal gekochte toegangskaarten worden niet door Momtrepreneur teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten plaats.

7.7 Indien je niet kan deelnemen aan het event en/of de live bijeenkomst is het in bepaalde gevallen toegestaan je kosteloos te laten vervangen door een ander, je dient hierover per e-mail contact met Momtrepreneur op te nemen en vooraf goedkeuring te krijgen.

7.8 Bij (ernstige) ziekte of overlijden van persoon of personen die het event geven, behouden wij ons het recht voor om het te verplaatsen en zal geen restitutie worden gegeven.

7.9 Restitutie vindt slechts plaats na overhandiging van een geldige toegangskaart voor het betreffende event binnen 14 (veertien) dagen na bekendmaking van de verplaatsing dan wel annulering.

7.10 Het restitutieverzoek zoals beschreven in 7.9 wordt gemaild naar Momtrepreneur en zal binnen 5 (vijf) werkdagen worden beantwoord.

7.11 Servicekosten of overige schade wordt niet vergoed. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op (vervangende) toegang tot een ander event.

7.12 Momtrepreneur is gerechtigd foto- en/of filmopnamen te maken van het event en/of de live bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor marketingdoeleinden. Belanghebbenden dienen de openbaarmaking van de opnamen te gedogen. Momtrepreneur noch de eventuele derde aan wie Momtrepreneur toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan jou enige vergoeding verschuldigd.

7.13 Indien Momtrepreneur dit om enigerlei reden wenselijk acht, dan wel in geval van overmacht, ben Momtrepreneur gerechtigd het event en/of de live bijeenkomst te verschuiven naar een andere datum of locatie dan wel het event en/of de live bijeenkomst in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door jou ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade.

7.14 Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het event en/of de live bijeenkomst geschiedt door jou op eigen risico. Momtrepreneur is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect geleden door jou.

7.15 Jij bent aansprakelijk voor en dient je adequaat te verzekeren tegen alle schade van welke aard ook, die door toedoen of nalatigheid van jou wordt veroorzaakt, alsmede voor schade die op welke wijze ook door jouw goederen wordt veroorzaakt.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

8.1 Momtrepreneur is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

8.2 Voorts is Momtrepreneur bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

8.3 Momtrepreneur is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien jij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt dan wel indien Momtrepreneur na het sluiten van de overeenkomst ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat jij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat jij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

8.4 In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor jij niet langer vrijelijk over je vermogen kan beschikken, staat het Momtrepreneur vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van mijn kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

8.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Momtrepreneur op jou onmiddellijk opeisbaar. Indien Momtrepreneur de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Momtrepreneur mijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 9 Prijzen en betalingsvoorwaarden

9.1 De prijzen van mijn programma’s staan op de website www.momtrepreneur.nl of www.momtrepreneuracademy.nl. Er staat expliciet vermeld of een dienst of product inclusief of exclusief is.  

9.2 Betaling kan ineens of in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.

9.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling aan Momtrepreneur te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum door overboeking van het bedrag op Momtrepreneurs IBAN zoals staat vermeld op de factuur.

9.4 Betaling dient te geschieden zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijk toerekenbare tekortkomingen en zonder dat jij via beslag onder jezelf of anderszins jouw betalingsverplichting mag blokkeren.

9.5 Bij een betalingsachterstand ontvang je een herinnering waarin staat vermeld dat er bij niet tijdige betaling administratiekosten worden doorberekend. Indien na de aanmaning niet tot betaling is overgegaan worden de administratiekosten verhoogd bij ingebrekestelling. Ook wordt aangekondigd dat bij ingebrekestelling de toegang tot het programma ontzegd wordt, event en/of de live bijeenkomsten, afspraken voor gesprekken, trainingsdagen, online sessies worden opgeschort. Heeft er daarna geen betaling plaatsgevonden, dan wordt de vordering overgedragen aan het Centraal Invorderings Bureau (CIB).

9.6 Indien niet tijdig is betaald, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de eerste dag na verstrijken van die gestelde termijn. Verzuim treedt in zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is. In dat geval ben je over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.

9.7 Indien Momtrepreneur maatregelen moet nemen ter incasso van de vordering, ben je gehouden om aan Momtrepreneur alle daadwerkelijk bij die incasso gemaakte kosten te vergoeden, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand (ongeacht een eventuele proceskostenveroordeling) en andere ingeschakelde derden. De opgave van Momtrepreneur van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan (behoudens tegenbewijs). De incassokosten bedragen te allen tijde minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,00.

9.8 Reclames omtrent een factuur en klachten als bedoeld in artikel 6:89 BW dienen binnen 1 (een) week na dagtekening van de factuur schriftelijk bij Momtrepreneur te zijn ingediend, bij gebreke waarvan jij je rechten ter zake hebt verwerkt. Een reclame of een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

9.9 Indien je in gebreke bent met de nakoming van een of meer van jouw verplichtingen (ongeacht of er sprake is van een reclame als hiervoor bedoeld) dan zijn de verplichtingen van Momtrepreneur automatisch opgeschort totdat het verschuldigde (met inbegrip van alle kosten) is voldaan en kan Momtrepreneur volledige betaling verlangen van jou.

9.10 Je dient te allen tijde op mijn eerste verzoek adequate zekerheid te stellen voor al hetgeen Momtrepreneur reeds opeisbaar te vorderen heb en zal verkrijgen uit hoofde van de overeenkomst.

9.11 Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan één persoon, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Momtrepreneur ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien Momtrepreneur daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan Momtrepreneurs schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor Momtrepreneurs rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Momtrepreneur geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Momtrepreneur niet in staat is verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. Momtrepreneur heeft ook het recht overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Momtrepreneur de verbintenis had moeten nakomen.

10.3 Momtrepreneur kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

10.4 Voorzover Momtrepreneur ten tijde van het intreden van overmacht verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk ben nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Momtrepreneur gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.

Artikel 11 Intellectueel eigendom/gebruik materialen

11.1 Op de teksten en materialen behorende bij Momtrepreneurs diensten bezit Momtrepreneur de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de afname van Momtrepreneurs diensten mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij Momtrepreneur hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

11.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij Momtrepreneur hier schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

11.3 Bij overtreding van dit artikel ben je Momtrepreneur een direct opeisbare boete van € 5.000,00 verschuldigd voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd Momtrepreneurs recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al mijn overige rechten.

Artikel 12 Klachten

12.1 Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan Momtrepreneur laten weten, door Momtrepreneur een mail te sturen. Momtrepreneur ontvangt dan van je een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat Momtrepreneur in staat is te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan Momtrepreneur niet in behandeling nemen.

12.2 Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel/na de constatering ervan aan Momtrepreneur melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

12.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Momtrepreneur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.2 Momtrepreneur is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim om tot tijdige betaling van Momtrepreneurs facturen over te gaan.

13.3 Momtrepreneur is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart Momtrepreneur voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

13.4 Momtrepreneur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

13.5 Iedere aansprakelijkheid van Momtrepreneur voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw.

13.6 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Momtrepreneur voor die schade.

13.7 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je Momtrepreneur eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat Momtrepreneur staat is om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 14 Geheimhouding en persoonsgegevens

14.1 Jij en Momtrepreneur zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2 Indien Momtrepreneur op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden ben vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en Momtrepreneur ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Momtrepreneur niet gehouden tot schadetarief of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

14.3 Momtrepreneur neemt jouw privacy serieus en Momtrepreneur gebruikt jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Momtrepreneur houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens Momtrepreneur verwerkt en met welk doel is te vinden in mijn Privacyverklaring.

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

15.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Apeldoorn.

15.3 Op alle overeenkomsten tussen jou en Momtrepreneur is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Slotbepalingen

16.1 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de overeenkomst voor.

16.2 Tezamen met de bevestigingsmail vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen jou en Momtrepreneur. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.

16.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

16.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen jou en Momtrepreneur een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan is het bepaald in 16.3 overeenkomstig van toepassing.

16.5 Indien Momtrepreneur niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Momtrepreneur in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

16.6 Momtrepreneur is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Momtrepreneur zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per e-mail aan je sturen.

16.7 treden de wijzigingen voor je inwerking zodra je de wijziging hebt ontvangen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via www.momtrepreneur.nl en kan op jouw verzoek per post of e-mail worden toegestuurd.